Live a Good Life

ห้องรับแขก

การตกแต่งห้องรับแขกให้ผู้มาเยือนประทับใจ

การตกแต่งห้องรับแขก

การตกแต่งห้องรับแขก

ห้องรับแขกที่ดีควรเป็นเช่นไร

1. สร้างบรรยากาศ
ควรจัดบริเวณห้องให้สามารถมองออกไปเห็นต้นไม้ หรือสวนที่เราจัดไว้ภายนอกได้ เป็นการดึงธรรมชาติให้เข้ามามีส่วนร่วม และในห้องควรมีแสงสว่างเพียงพอ

ToAsset Tips
กำหนดให้ผนังด้านหนึ่ง มีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพราะแสงจากธรรมชาติจะฃ่วยให้ห้องรับแขกดูโปร่งและสบายตายิ่งขึ้น

2. การจัดวางเฟอร์นิเจอร์
ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ขวางทางเดิน เพราะจะทำให้เกะกะและสิ้นเปลืองเนื้อที่หรือติดตั้งตู้ทึบหมดทุกด้าน แต่ควรมีช่องว่างสลับบ้าง เพื่อลดความรู้สึกแคบอึดอัด Continue reading

การตกแต่งห้องรับแขก

การตกแต่งห้องรับแขก

การตกแต่งห้องรับแขก

ห้องรับแขกที่ดีควรเป็นเช่นไร

1. สร้างบรรยากาศ
ควรจัดบริเวณห้องให้สามารถมองออกไปเห็นต้นไม้ หรือสวนที่เราจัดไว้ภายนอกได้ เป็นการดึงธรรมชาติให้เข้ามามีส่วนร่วม และในห้องควรมีแสงสว่างเพียงพอ

ToAsset Tips
กำหนดให้ผนังด้านหนึ่ง มีช่องรับแสงขนาดใหญ่เพราะแสงจากธรรมชาติจะฃ่วยให้ห้องรับแขกดูโปร่งและสบายตายิ่งขึ้น

2. การจัดวางเฟอร์นิเจอร์
ไม่ควรวางเเฟอร์นิเจอร์ขวางทางเดิน เพราะจะทำให้เกะกะและสิ้นเปลืองเนื้อที่หรือติดตั้งตู้ทึบหมดทุกด้าน แต่ควรมีช่องว่างสลับบ้าง เพื่อลดความรู้สึกแคบอึดอัด Continue reading